Regulamin serwisu Hosting.l4t.pl

Regulamin serwisu Dotpay | Regulamin Rejestracji Domen | Regulamin usług Certyfikaty SSL | Regulamin Hostingu


Regulamin serwisu Hosting.l4t.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez serwis LostHost.eu zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://www.Hosting.l4t.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw (posiadająca zdolność prawną).
 3. Abonent – Użytkownik, który dokonał opłaty abonamentowej.
 4. Konsument – Abonent będący jednocześnie osobą fizyczną, która zawarła umowę o świadczeniu usług z Usługodawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez danego Konsumenta działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Opłata abonamentowa – uiszczane z góry przez Abonenta wynagrodzenie za wymienione w serwisie Usługi świadczone przez określony czas.
 6. Umowa – porozumienie zawierane drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem lub w imieniu i na rzecz Użytkownika a Usługodawcą,
 7. Usługa – usługa świadczona przez serwis Hosting.l4t.pl na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych na http://www.Hosting.l4t.pl w chwili jej rejestracji lub usługa pośredniczenia przez serwis Hosting.l4t.pl w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Użytkownika.
 8. Rejestracja usługi – prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług serwisu Hosting.l4t.pl i innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy, w szczególności Regulaminem Promocji, regulaminem szczegółowym danej usługi, dostępnymi na stronie http://www.Hosting.l4t.pl.
 9. Cennik – zestawienie opłat za usługi świadczone przez Usługodawcę, dostępne na http://www.Hosting.l4t.pl.
 10. Aktywacja usługi – udostępnienie Abonentowi funkcjonalności oferowanych przez daną Usługę.
 11. Panel Abonencki – panel, do którego przypisywane są usługi zamówione w systemie Usługodawcy i poprzez który Abonent może zarządzać wszystkimi usługami abonenckimi.
 12. Strona – oznacza podmiot będący stroną niniejszej Umowy.

III. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi jest poprzedzone Rejestracją usługi w serwisie Hosting.l4t.pl.
 2. Użytkownik rejestrujący Usługę oświadcza, iż wyraża dobrowolną zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.
 3. Podmiot, który dokonuje wypełnienia formularza rejestracyjnego w imieniu Użytkownika, oświadcza, iż uzyskał bezpośrednią i udokumentowaną dobrowolną zgodę Użytkownika na zawarcie w jego imieniu i na jego rzecz Umowy o świadczenie Usługi.
 4. Rejestracja usługi w serwisie Hosting.l4t.pl jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
  • zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy i akceptuje ich treść;
  • wyraża dobrowolną zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
  • dane Użytkownika podane Usługodawcy są prawidłowe i nie powodują naruszenia praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów przed zawarciem umowy.
 6. Usługodawca może odmówić realizacji umowy w przypadku, gdy:
  • formularz rejestracyjny jest niekompletny, zawiera nieprawdziwe dane a Użytkownik nie poprawi tych danych na wezwanie Usługodawcy;
  • Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem, w związku z korzystaniem przez Użytkownika bądź wspólnie z innymi podmiotami bądź za pośrednictwem innych podmiotów z usług Usługodawcy w celach niezgodnych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich lub w sposób uniemożliwiający bądź zakłócający korzystanie z usług Usługodawcy przez innych Użytkowników;
  • Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 7. Abonent będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W celu zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy wysłać Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Abonenta będącego Konsumentem (np. pismo pocztowe na adres siedziby Usługodawcy lub wiadomość email na adres bok@l4t.pl).
 8. W przypadku otrzymania oświadczenia, o którym mowa w pkt.III.7 powyżej, Usługodawca zwraca Abonentowi będącemu Konsumentem otrzymaną płatność za usługę w ciągu 14 dni na rachunek wskazany w pierwotnej transakcji.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługi zostały wykonane za wyraźną zgodą Abonenta będącego Konsumentem i został on poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, iż po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

IV. Płatności i faktury

 1. Abonent zobowiązuje się do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w formie przedpłaty w terminie wskazanym na fakturze proforma wysłanej na podany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.
 2. Abonent dokonuje zapłaty kwoty wskazanej na fakturze proforma na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Datą rozpoczęcia realizacji usługi jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia, chyba że przepisy regulaminów szczegółowych usług stanowią inaczej. Dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności za zamówioną usługę, w szczególności opłaty bankowe i pocztowe, obciążają wyłącznie Abonenta.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty w systemie księgowym Usługodawca wystawia Abonentowi fakturę VAT i przesyła na wskazany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem akceptacji Abonenta na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną w formacie PDF.
 6. Abonent ma prawo do cofnięcia akceptacji przesyłania mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Cofnięcie akceptacji powinno zostać czytelnie podpisane przez Abonenta i wysłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy, podany na http://www.Hosting.l4t.pl, przy czym za datę rozpoczęcia procedury cofnięcia akceptacji uznaje się dzień otrzymania poczty przez Usługodawcę.
 7. Usługi zamówione, lecz nie opłacone przez Użytkownika oraz nieopłacone usługi za przedłużenie okresu abonamentowego zyskują status faktur proform nieopłaconych. Informacje na temat faktur proform nieopłaconych znajdują się w Panelu Abonenckim.
 8. Usługodawca ma prawo poinformować Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej przed upływem okresu zakupionej usługi. Wraz z powiadomieniem Usługodawca ma prawo wysłać Abonentowi fakturę proforma na autoryzowany adres e-mail przed końcem okresu abonamentowego.
 9. Podstawą przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata całości należności za usługę/usługi widniejącej na fakturze proforma.
 10. Usługodawca nie odpowiada za skutki wynikłe z nieopłacenia faktury proforma w terminie na niej wskazanym, w szczególności związane z niemożnością identyfikacji płatności, nieodebraniem przez Abonenta faktury proforma przesłanej przez Usługodawcę na autoryzowany adres e-mail, wpłatą przez Abonenta niepełnej kwoty opłaty abonamentowej.
 11. W przypadku zmian cen usług w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego, wprowadzone zmiany nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca opłaconego bieżącego okresu abonamentowego.
 12. W przypadku zmiany zakresu świadczonych usług na rzecz i wniosek Abonenta w trakcie trwania okresu abonamentowego, skutkujących zmianą wysokości opłat, Usługodawca obliczy należne mu wynagrodzenie proporcjonalnie do korzystania z nowych usług w bieżącym okresie rozliczeniowym.

V. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową w jej najnowszej wersji oraz posiadania własnego adresu e-mail służącego do autoryzacji dyspozycji składanych Usługodawcy w związku z opłaconą usługą.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu stałego nieprzerwanego świadczenia usług.
 3. W przypadku zajścia sytuacji, w której Usługodawca z przyczyn technicznych lub odpowiedzialności występującej po jego stronie musiałby przerwać ciągłość dostarczanych usług, które spowodowałby przerwę dłuższą od 1% czasu w danym miesiącu, liczonym od chwili zgłoszenia Usługodawcy przez Abonenta danej przerwy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VII niniejszego Regulaminu, Abonentowi przysługuje rekompensata finansowa ze strony Usługodawcy w wysokości równomiernej do procentowego czasu niedostępności usługi w stosunku do wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy do 1% czasu w danym miesiącu nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim Rejestrów Nadrzędnych, pośredników Rejestrów, podmiotów pośredniczących przy realizacji usług na rzecz Użytkownika, Dotpay S.A. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług serwisu Hosting.l4t.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami, procedurami wewnętrznymi serwisu Hosting.l4t.pl
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania w sposób poufny swojego loginu oraz hasła dostępu do serwisu Hosting.l4t.pl. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezprawne lub nieprawidłowe użycie loginu oraz hasła jak również autoryzowanego adresu e-mail Użytkownika oraz za następstwa tychże działań.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którym udostępnia login i hasło do swojego Panelu Abonenckiego lub autoryzowanego adresu e-mail czy też osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do domniemania, iż wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta zostały złożone przez niego samego osobiście i świadomie.
 5. Zabrania się korzystania z usług serwisu Hosting.l4t.pl w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, w sposób zakłócający korzystanie z zasobów systemowych i sprzętowych serwisu Hosting.l4t.pl przez innych Abonentów oraz Użytkowników.
 6. W serwisie Usługodawcy zabrania się nadto spamowania, umieszczania treści mogących obrazić innych Użytkowników, działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa podmiotów trzecich, dobre obyczaje oraz działań godzących w powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego.
 7. Abonent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałych zmianach, w szczególności zmianach w danych osobowych, danych firmy, danych teleadresowych.
 8. Skutki składania nieprawdziwych oświadczeń, podawania błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych obciążają wyłącznie Abonenta.
 9. Abonent ma obowiązek terminowego dokonywania wpłat za odnowienie usług zgodnie z harmonogramem podanym w Panelu Abonenckim, niezależnie od monitów dotyczących płatności wysyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na autoryzowany adres e-mail Abonenta.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna określać: Abonenta, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje składane przez Abonenta nie mogą dotyczyć:
  • rejestracji usługi w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
  • zgłoszenia roszczeń do danej usługi przez inny podmiot;
  • utraty danych autoryzujących do usługi niezawinionej przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia;
  • wykorzystania usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  • utraty danych autoryzujących do panelu administracyjnego Abonenta niezawinionych przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia,
 5. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie VII.4 powyżej, Abonent zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Abonenta nie jest wliczany do terminu jej rozpatrzenia.
 6. Wysokość roszczenia Abonenta niebędącego Konsumentem nie może przekraczać wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi, które są przedmiotem roszczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy i łączna wartość odszkodowania będzie liczona od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami punktu VII. 1 - VII.5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca ma prawo do żądania od Użytkownika dodatkowych informacji zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zawartych w reklamacji.

VIII. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, podawane przez niego przy rejestracji lub następnie przez niego aktualizowane w Panelu Abonenckim, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu właściwego wykonania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy. Zakres przetwarzanych danych znajduje się w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO udostępnionym na stronie serwisu Hosting.l4t.pl
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje katalog praw wyszczególnionych w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO udostępnionym na stronie serwisu Hosting.l4t.pl
 3. W odniesieniu do Abonentów nazw domen, dane Abonentów udostępnianie są ponadto właściwym Rejestrom nazw domen lub pośrednikom Rejestrów nazw domen, których lista znajduje się w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO udostępnionym na stronie serwisu Hosting.l4t.pl

IX. Wypowiedzenie umowy

 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez konieczności wskazania jej przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku usług o krótszym, niż 30-dniowy, okresie obowiązywania umowy okres wypowiedzenia wskazany jest w informacji zawartej w zamówieniu usługi. Zapisy poprzedzające dotyczą jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest świadczona przez Usługodawcę bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen, rejestru domen. Prawo do wypowiedzenia umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi Usługodawcy lub postanowieniami innych regulaminów, które zostały udostępnione Użytkownikowi przed zawarciem umowy.
 2. Wypowiedzenie umowy przez Abonenta zawieranej na warunkach określonych w osobnym regulaminie, zobowiązuje go do uregulowania wszelkich kosztów rezygnacji.
 3. Z zastrzeżeniem zapisów w punkcie IX.1 powyżej Abonent będący Konsumentem ma prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do końca trwania bieżącego okresu abonamentowego.
 4. W przypadkach wskazanych w punkcie IX.1 powyżej Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę Abonamentowi jedynie z ważnych przyczyn:
  • Usługodawca zakończy lub zawiesi swoją działalność w całości lub w części niezbędnej do właściwego wykonania umowy na rzecz Abonenta;
  • świadczenie usługi przez Usługodawcę stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych;
  • wobec Usługodawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Usługodawca zostanie ostawiony w stan likwidacji;
  • Użytkownik nie uiści opłat za świadczenie usług, pomimo uprzedniego wezwania Użytkownika do uregulowania należności na rzecz Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania umowy, jeśli Abonent rażąco naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, innych regulaminów serwisu Hosting.l4t.pl, obowiązujących przepisów prawa. Natychmiastowe zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić także na wniosek upoważnionych organów państwowych.
 6. W przypadkach wskazanych w punkcie IX.5 powyżej zawieszenie wykonywania umowy przez Usługodawcę nie zobowiązuje go do zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej. Okres zawieszenia wykonywania umowy z powodu następstw określonych w punkcie IX.5 powyżej jest wliczany do okresu abonamentowego. Ograniczenie zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej oraz wliczania okresu zawieszenia umowy do okresu abonamentowego nie dotyczy Abonentów będących Konsumentem. W takich przypadkach Abonent będący Konsumentem ma prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do końca trwania bieżącego okresu abonamentowego.
 7. Cofnięcie przez Usługodawcę zawieszenia wykonywania umowy, o którym mowa w punkcie IX.6 powyżej, może nastąpić po usunięciu wszelkich nieprawidłowości leżących po stronie Abonenta.

X. Zmiany w Regulaminach serwisu

 1. Informacje o zmianie Regulaminu lub zmianach i wydaniu odrębnych regulaminów zostaną przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną na autoryzowany adres wskazany a Panelu Abonenckim.
 2. Usługodawca publikuje zapisy nowych regulaminów na stronie Hosting.l4t.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji zmian dodatkowo w Panelu Abonenckim.
 3. Informacje wskazane w punkcie X.1 powyżej wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z ich treścią.
 4. Brak złożenia przez Użytkownika odmowy na zmianę Regulaminu lub zapisów innych regulaminów dotyczących usług, których to jest Abonentem, oznacza akceptację wprowadzonych zmian.
 5. Przedłużenie abonamentu za usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu traktuje się jako akceptację nowego brzmienia Regulaminu.
 6. Użytkownicy, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu lub innych regulaminów usług, z których korzystają, mogą korzystać z usług świadczonych na ich podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki umowa została zawarta, lub do którego został opłacony abonament, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie lub wprowadzeniu zapisów regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Użytkownika umowa taka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

XI. Informacje poufne i prawa własności intelektualnej

 1. Za Informacje Poufne uznaje się wszelkie informacje, które strony Umowy uzyskały w związku z zawarciem Umowy i świadczeniem Usług, a które to nie są publicznie dostępne.
 2. Żadna ze Stron, tj. ani Użytkownik, ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:
  • zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy;
  • są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej Umowy;
  • zostały ujawnione do wiadomości publicznej na podstawie pisemnej zgody Stron.
 3. Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielania licencji w odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków towarowych, oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe z umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, dotyczące świadczenia usług przy pomocy serwisu Hosting.l4t.pl, których nie da się rozstrzygnąć w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sądy powszechne.
 3. Abonent będący Konsumentem ma dodatkowo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez organizacje konsumenckie.